Kiedy komornik może zająć dom, mieszkanie lub inną nieruchomość?

Kiedy komornik może zająć dom, mieszkanie lub inną nieruchomość?

18 grudnia, 2018 0 By nikiel

Co do zasady postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela, który kierowany jest do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji można złożyć nie tylko w formie ustnej, ale i w pisemnej. W takim wniosku powinno wskazać się świadczenie, które ma zostać spełnione, jak również sposób egzekucji. Przez sposób egzekucji trzeba rozumieć egzekucję z konkretnego przedmiotu, albo też prawa majątkowego dłużnika. Sposobem egzekucji może być egzekucja z nieruchomości, ruchomości, czy też wierzytelności. Rodzajem egzekucji będzie zaś egzekucja świadczeń niepieniężnych, jak i pieniężnych.

Który komornik prowadzi egzekucję z nieruchomości?

Egzekucję z nieruchomości prowadzi komornik, który działa przy sądzie obejmującym swoim zasięgiem daną nieruchomość. Wierzyciel ma prawo do wyboru komornika w danym okręgu.

Jeżeli nieruchomość będzie położona w okręgu kilku sądów, wybór komornika należeć będzie do wierzyciela. Niemniej jednak z postępowaniem, które zostało wszczęte na wniosek jednego wierzyciela powiązane będą postępowania wszczęte na wnioski innych wierzycieli. W tymże celu komornik, który zaczął egzekucję komorniczą, musi powiadomić komornika, do którego według prawa mogłaby należeć właśnie ta egzekucja.

Kto jest uczestnikiem egzekucji z nieruchomości?

W egzekucji komorniczej z nieruchomości uczestnikami postępowania poza wierzycielem i dłużnikiem są także osoby, które posiadają prawa rzeczowe ograniczone, albo roszczenia, lub też prawa osobiste zabezpieczone na poczet nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji będzie użytkowanie wieczyste, również organ, który zawarł umowę o wyżej wspomniane użytkowanie wieczyste.

Czy komornik wzywa dłużnika zanim przystąpi do egzekucji z nieruchomości?

Na skutek wniosku złożonego przez wierzyciela, komornik wzywa dłużnika do zapłacenia w przeciągu dwóch tygodni długu pod rygorem przystąpienia do odpisu, jak i oszacowania. Ponadto wraz z przesłaniem dłużnikowi stosownego wezwania, komornik przesyła do odpowiedniego sądu wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej o wszczęciu egzekucji.

Czy komornik ma prawo do zajęcia nieruchomości wspólnej ?

Tytuł wykonawczy, który został wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim jest podstawą do zajęcia nieruchomości, która wchodzi w skład wspólnego majątku. Następne czynności komornika są wykonywane na podstawie tytułu wykonawczego, który został wystawiony przeciwko obojgu małżonkom. Dlatego też komornik nie ma prawa do wykonania innych czynności poza zajęciem. Jeśli małżonek będzie przeciwny zajęciu, komornik sądowy ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie wierzyciela, który w przeciągu jednego tygodnia musi wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności wobec małżonka pod rygorem umorzenia egzekucji zajętej nieruchomości.

Kiedy dojdzie do zajęcia nieruchomości?

Nieruchomość zostaje zajęta z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi. Jeżeli nie zostało doręczone wezwanie, nieruchomość będzie zajęta z chwilą złożenia wniosku przez komornika do zbioru dokumentów, albo dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Jaki skutek wywołuje zajęcie nieruchomości?

Zajęcie obejmie nieruchomość, jak i wszystko to, co według prawa jest przedmiotem obciążenia hipoteką. Jeżeli egzekucja prowadzona jest celem poszukiwania należności z umów ubezpieczenia, albo wierzytelności, które zabezpieczone są hipoteką, zajęcie obejmie również prawa wynikające z umów ubezpieczenia przedmiotów.

Rozporządzanie nieruchomością po jej zajęciu nie będzie miało żadnego wpływu na sprawę. Nabywca ma prawo uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne będą ważne tak samo w stosunku do nabywcy, jak i do dłużnika. Rozporządzenia przedmiotami, które podlegają zajęciu po ich zajęciu są nieważne. Nie tyczy się rozporządzeń zarządcy nieruchomości odnośnie jego ustawowych uprawnień. Obciążenie przez dłużnika nieruchomości, która jest już zajęta będzie nieważne. Wynajmowanie, leasing, użyczenie, lub dzierżawa nieruchomości jest bezskuteczne podczas trwania egzekucji. Tak samo wygląda możliwość rozporządzania nieruchomością w momencie, gdy toczą się licytacje komornicze co do zajętej nieruchomości.

Czy postępowanie egzekucyjne z kilku nieruchomości może zostać połączone?

Postępowania egzekucyjne, które tuczą się odnośnie kilku nieruchomości, należących do tego samego dłużnika, albo co do kilku części tej samej nieruchomości, mogą zostać połączone w jedno postępowanie, jeżeli będzie to odpowiadało celowi prowadzonej egzekucji, a nie istnieją przeszkody natury gospodarczej, albo też prawnej. Połączenie zarządza komornik na wniosek jednej ze stron postępowania, a kiedy nieruchomości są położone w różnych okręgach sądów, sąd przełożony nad sądem rejonowym, w którego okręgu została wszczęta pierwsza egzekucja.